سریع ترین اخراج   تاریخ فوتبال در سال 2000 اتفاق افتاده است.در جریان بازی دو تیم کراس فارم سلتیک مقابل تانتون سریع ترین کارت قرمز تاریخ داده شده است.در جریان بازی فوق در زمانی که هر دو تیم وارد زمین شدند داور بازی سوت آغاز را زد و در همان ابتدای کار کارت قرمز را از جیب خود درآورد و به لی تاد، بازیکن کراس فارم نشان داد.

سریع‌ترین اخراج تاریخ فوتبال در همان ثانیه اول1

سریع ترین اخراج تاریخ فوتبال در ثانیه یک اتفاق افتاده است.

خود این بازیکن گفته: قرار بود بازی آغاز شود و منتظر سوت شروع بودیم. داور بازی ناگهان از کنار من رد شده سوت آغاز را دقیقا در کنار گوش من زد. من خم شدم و فریاد زدم لعنت… خیلی بلند بود! تنها چیزی که پس از آن بخاطر دارم مشاهده کارت قرمز جلوی صورتم بود!

سریع‌ترین اخراج تاریخ فوتبال در همان ثانیه اول

به این ترتیب سریع ترین اخراج تاریخ فوتبال رقم زده شده است.لی تاد ۲۲ ساله هم پس از این بازی ۲۵ روز محروم و محکوم به پرداخت ۲۷ پوند جریمه شد.

 

 

فهرست