فریدون زندی
سرمربی گری موقت زندی در تیم باشگاهی

باشگاه دینامو درسدن با سرمربی خود قطع همکاری کرد و مربی ایرانی را  به طور موقت به عنوان جانشین اعلام کرد. زندی از تابستان 2020 به عنوان دستیار در این باشگاه فعالیت دارد. فریدون زندی جزو مربیان ایرانی جوانی است که کار مربیگری را در اروپا و از تیم های پایه شروع کرده و هم اکنون در تیم دینامو درسدن حضور دارد.

فهرست