وارث شماره رونالدو در رئال مادرید مشخص شد.شماره هفت رئال مادرید از فصل پیش رو در اختیار وینیسیوس خواهد بود و او وارث وارث پیراهن رونالدو شد.از فران گارسیا بازیکن جدید رئال رونمایی شد و او در فصل پیش رو پیراهن شماره 20 که در سال های اخیر بر تن وینیسیوس بود را در اختیار خواهد داشت. امروز همچنین مشخص شد که وینی پیراهن شماره هفت رئال که از سال 2019 در اختیار ادن هازارد بود را بر تن خواهد کرد.

وارث شماره رونالدو در رئال مادرید مشخص شد1

وارث شماره رونالدو در رئال مادرید در فصل آینده وینیسیوس خواهد بود.

پیراهنی که سال ها بر تن اسطوره هایی چون رونالدو، رائول، بوتراگنیو و خوانیتو بود.پس از جدایی آسنسیو و کریم بنزما دو شماره 11و 9 هم در دسترس است که رودریگو شماره یازده را بر تن خواهد کرد. پیراهن شماره 21 او نیز به براهیم دیاز خواهد رسید. اکنون باید دید جود بلینگام چه شماره ای را انتخاب خواهد کرد و اینکه شماره 9 نیز به کدام بازیکن می رسد.

وارث شماره رونالدو در رئال مادرید مشخص شد

فهرست